EL MITJOR GRUP DE LA HISTÒRIA – THE WERST BAND IN HISTORY

BIO || FOTOS || VÍDEOS

ESOC és un grup imprecís,
aprenent els uns de les altres,
que s’entenen entre ells sense explicar-se,
s’entenen creant en directe, juntes i alhora.
Qualsevol definició d’ESOC serà encertada tot i que també serà incompleta perquè ESOC sobreviurà a si mateixa: ESOC és meu, teu, seu, d’elles, vostre i nostre.
ESOC té un discurs propi desconegut, però familiar.
Amb ESOC la música és concebuda i tractada com a energia, és una música sense mesura: senzill d’entendre però difícil d’apreciar.
I la coreografia és l’altre caos, que t’arrossega a una plaent renúncia d’allò explicat i allò explicable, perquè res està coordinat i el relat impossible de la realitat és mostrat i, a més, torna a passar.
El resultat és una mena de happening sobrevingut i bizarro on l’espectador passiu només pot apartar-se, per això, davant ESOC no ofererisques resistència ni busques respostes fora de tu: participa i diverteix-te.
L’anonimat és real.
ESOC es un grupo impreciso,
aprendiendo los unos de las otras,
que se entienden entre ellos sin explicarse,
se entienden creando en directo, juntas y a la vez. Cualquier definición de ESOC será acertada aunque también será incompleta porque ESOC se sobrevivirá a sí mismo: ESOC es mío, tuyo, suyo, de ellos, vuestro y nuestro.
ESOC es dueño de un discurso propio desconocido, sin embargo familiar.
Con ESOC la música es concebida y tratada como energía, es una música sin mesura: sencillo de entender pero difícil de apreciar.
Y la coreografía es el otro caos, que te arrastra a una placentera renuncia de lo explicado y lo explicable, porque nada está coordinado y el relato imposible de la realidad es mostrado y además, vuelve a suceder.
El resultado es una especie de happening sobrevenido y bizarro que el espectador pasivo sólo puede que apartarse, por eso, ante ESOC no ofrezcas resistencia ni busques respuestas fuera de ti: participa y diviértete.
El anonimato es real.
ESOC is an imprecise group,
they learn from each other,
understand themselves without explanation,
by creating live, together and at a time.
Any definition of ESOC will be correct but it will also be incomplete because ESOC will survive itself: ESOC is mine, yours, theirs and ours.
ESOC owns an unknown discourse of its own,
however familiar.
With ESOC music is conceived and treated as energy, it is music without restraint: simple to understand but difficult to appreciate.
And the choreography is the other chaos, which drags you to a pleasant renunciation of the explained and explainable, because nothing is coordinated and the impossible story of reality is shown and also happens again.
The result is a kind of overcoming and bizarre happening that the passive spectator can only depart, so in front of ESOC do not offer resistance or seek answers outside of you: participate and have fun.
The anonymity is real.
ESOC é um grupo impreciso
eles aprendem os uns dos outros,
entendem uns aos outros sem dizer nada,
eles compreendem-se, 
criando em live, 
juntos e a la mesma vez.
Qualquer definição de ESOC será correta, mas também será incompleta porque ESOC vai sobreviver a si mesmo: ESOC é meu, seu, seu, deles, o seu eo nosso.
ESOC possui um discurso desconhecido,
mas familiar.
Com ESOC, a música é concebida e tratada como energia, é uma música sem medida: fácil de entender, mas difícil de apreciar.
Ea coreografia é outro caos, que está arrastando você de cabeça em uma renúncia agradável do explicavel e o explicado, porque nada é coordenado e o relato impossível da realidade é mostrado e também acontece novamente.
O resultado é uma espécie de happening imprevisto e bizarro onde o espectador passivo só pode sair; assim, no ESOC não oferecer resistência ou procurar respostas fora de si mesmo: participar e se divertir.
O anonimato é real.
ESOC è un gruppo impreciso,
di apprendimento reciproco,
che si capiscono l’un a l’altro senza spiegarsi,
che si capiscono creando dal vivo, insieme e in una sola volta.
Qualsiasi definizione di ESOC avrà successo,  ma anche avrà essere incompleta perché ESOC sopravviverà se stesso: ESOC è mio, tuo, vostro, di loro, tuo e nostro.
ESOC possiede un proprio discorso sconosciuto,
tuttavia familiare.
Con ESOC la musica è concepita e trattata come energia,  è una musica senza ritegno: semplice da capire ma difficile da apprezzare.
E la coreografia è l’altro caos,  que trascina una piacevole dimissioni  a tutto quello spiegato  e spiegabili,  perché nulla è coordinato e la storia impossibile della realtà viene mostrata, e accade anche di nuovo.
Il risultato è una sorta di happening inaspettato e bizzarro, dove lo spettatore passivo può uscire soltanto,  per quella cosa, di fronte a ESOC non offrire resistenza o cercare risposte fuori di te: partecipare e divertirsi.
L’anonimato è reale.

INSTAGRAM || TELEGRAM || TWITTER || YOUTUBE